موشها تا ۲۰ بار در روز با هم آمیزش می کنند ؟

· س//ک////س بهترین و ایمن ترین آرام بخش است و اثر آن ۲۰ برابر والیوم است.

· در ازای هر یک صفحه با محتوای عادی تقریبا ۵ صفحه پورنوگرافی روی اینترنت هست.

· ریش مردانی که بصورت مکرر س//ک///س دارند سریعتر رشد می کند.